Regulamin naboru na wolne stanowiska nauczycieli

W GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II W ŻYRZYNIE

 

§ 1

1. Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach nauczycielskich w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

 

 

 1. 2.Nauczycielem może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 9 ust.ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

 

 1. 3.Stosowanie niniejszych procedur nie obejmuje:
  1. 1)stanowisk obsadzanych na podstawie powierzenia lub skierowania,
  2. 2)nauczycieli zatrudnianych na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich i przypadków losowych).
  3. 3)nauczycieli zatrudnianych w wyniku przesunięcia wewnętrznego,
  4. 4)nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony,

 

 

§ 2

 1. 1.Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do stałego monitorowania potrzeb kadrowychprognozowania mogących wyniknąć w niedalekiej przyszłości wakatów.
 2. 2.Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Szkoły,

który określa wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności kandydatów   na stanowisko nauczyciela.

 1. 3.Otwarta rekrutacja i jawny nabór mają na celu pozyskanie najlepszych nauczycieli na wolne stanowiska.

 

 

 

 

§ 3

1. Nabór obejmuje:

1) ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,

 1. 2)przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
 2. 3)wstępną ocenę złożonych dokumentów aplikacyjnych,
 3. 4)ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne,
 4. 5)postępowanie sprawdzające
  1. a.merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych,
  2. b.rozmowa kwalifikacyjna,
  3. 6)sporządzenie informacji z przeprowadzonego naboru,
  4. 7)podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę,
  5. 8)ogłoszenie wyników naboru.

 

 

§ 4

 1. 1.Informacje o wolnym stanowisku nauczycielskim i ogłoszenie o konkursie umieszcza na stronie internetowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ., oraz przekazuje do Powiatowego Urzędu Pracy i Kuratorium Oświaty w Lublinie
 2. 2. Ogłoszenie zawiera:

1) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem nauczycielskim, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

2) wskazanie wymaganych dokumentów,

3) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

4. Termin składania dokumentów określony jest w ogłoszeniu o naborze.

5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do procedury.

 

 

 

 

§ 5

1. Po ogłoszeniu naboru na stanowisko nauczyciela następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku.

 1. 2.Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1) list motywacyjny,

 1. 2)CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego (osoby ubiegającej się o pracę),

4) kserokopie świadectw pracy

5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

6) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy,

9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

 

 

3. Uporządkowane według powyższego schematu dokumenty aplikacyjne, należy składać tylko w formie pisemnej, wyłącznie po ukazaniu się ogłoszenia o naborze.

 

§ 6

1. Konkurs na stanowisko nauczyciela, przeprowadza się w dwóch etapach:

 1. 1)w pierwszym etapie Dyrektor szkoły dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym bez udziału kandydatów.
 2. 2)w drugim – przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne i ocenia merytorycznie złożone dokumenty.

 

 

§ 7

 

 1. 1.Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku.
 2. 2.Z przeprowadzonej analizy sporządza się informację zawierającą nazwiska kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu konkursu, podpisaną przez Dyrektora szkoły.

3. Po zakończeniu pierwszego etapu Dyrektor szkoły ogłasza kandydatom listę osób dopuszczonych do drugiego etapu.

 

 

§ 8

 

 1. 1.Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych i ocena kandydata po rozmowie kwalifikacyjnej prowadzona jest metodą punktową w skali od 1-5, przy czym 5 punktów jest oceną najwyższą (załącznik nr 2).
 2. 2.W rozmowie kwalifikacyjnej wszystkim kandydatom należy zadać te same lub podobne (w ramach danego zakresu tematycznego) pytania.
 3. 3.W przypadku wymagania od kandydata znajomości języka obcego część rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadza się w danym języku. W tym przypadku Dyrektor szkoły może zaprosić do rozmowy nauczyciela danego języka.

 

 

 

§ 9

1. Po przeprowadzeniu konkursu Dyrektor szkoły ustala jego wynik, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczną ilość punktów.

2. Ze swoich czynności Dyrektor szkoły sporządza informację, która zawiera określenie stanowiska na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych wg liczby uzyskanych punktów (załącznik nr 3).

3. Z najlepszym kandydatem Dyrektor zawiera umowę o pracę.

 

 

§ 10

 1. 1.Informację o wyniku naboru upowszechnia się na stronie internetowej szkoły.
 2. 2.Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

 

 

§ 11

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

 

 

 

Żyrzyn , dnia 08 marca 2010r.