Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

1.  Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:
1)    w szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora;
2)    dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski w godzinach swojego dyżuru;
3)    skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie przesyłane na adres szkoły,  za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu;
4)    pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;
5)    dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków;
6)    skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych;
7)    do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy;
8)    do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

2.       Kwalifikowanie skarg i wniosków:
1)    kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor;
2)    każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków;
3)    jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;
4)    skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować,                      a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie właściwym adresem, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły;
5)    skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły;
6)    skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania;
7)    dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

3.  Rozpatrywanie skarg i wniosków:
1)    skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona;
2)    z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:
a)    oryginał skargi/wniosku,
b)    notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
c)    materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
d)    odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
       3) odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
a)    oznaczenie organu, od którego pochodzi,
b)    wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
c)    imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
4) pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.